Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Vår politik

I dokumentet här nedan kan ni ta del av Sverigedemokraterna i Karlshamns budgetförslag för 2014.

Budget 2014
Sverigedemokraterna Karlshamn budget 2014

 

Konkreta förslag:

att införa frivilliga drogtester på kommunens skolor

att utreda möjligheten att inrätta en så kallad jourskole-enhet för barn som inte
fungerar i den normala skolsituationen

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att motarbetandet av
svenskfientliga attityder ska implementeras i kommunens arbete mot rasism och
diskriminering

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen ska
tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för slopad
modersmålsundervisning i skolan

att kommunen inför så kallat skolk-sms

att kommunen ges möjlighet att införa kameraövervakning inom skolverksamheten
vid behov

att framhålla vikten av att lära sig det svenska språket i första hand

att slopa all modersmålsundervisning inom skolväsendet i stort

att svenska ska vara enda tillåtna samtalsspråk under skoltid förutom i undervisning
av annat språk,

att utreda behovet av kuratorer inom Karlshamns kommuns skolområde

att tillföra ytterligare  3st specialpedagoger inom kommunens gymnasieskolor

att tillsätta 1 specialpedagog inom gymnasieskolan

att utreda vad trygghetslarm skulle kosta om det var fritt för alla med behov

att inom befintlig budget, garantera att våra äldre inom hemvård och vårdboende
får en näringsrik mat

att utreda möjligheterna för de som flyttar in på stadens vårdboende att ta med
befintligt husdjur

att utreda möjligheten att införa en verksamhet med terapihundar inom den
kommunala äldreomsorgen i Karlshamn

att de ideella föreningar som mottar kommunalt bidrag ska försäkra sig om att
ingen vuxen inom föreningens verksamhet har begått brott mot barn

att utreda möjligheten att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen

att utreda möjligheten att införa en äldre- och handikappsombudsman i kommunen

att kommunens äldre erbjuds fri träning inom kommunala verksamheter

att alla former av ritualslaktad mat inte ska köpas in av kommunen och således inte
serveras inom varken skolan eller på äldreboenden, eller inom andra kommunala
verksamheter

att säga upp flyktingavtalet med Migrationsverket

att all kommunal verksamhet som syftar till att befrämja det mångkulturella
samhällets framväxt ska avvecklas

att omfördela 5 miljoner kronor från socialnämnden till nämnden för arbetsmarknad
för kommunala beredskapsjobb

att Överförmyndarnämnden utökade ram med 375 000 på grund av avtalet med
Migrationsverket avslås, med hänvisning till att vi säger upp avtalet med just
Migrationsverket

att kommunens budgetram för 350års-jubileumet fastställs till 500 000 istället för
det dubbla

att fastställa att det kommunala partistödet sänks med 10 procent

att fastställa att politikerarvodena sänks med 10 procent

att kommunens hemsidor samt fysisk miljö ska vara tillgänglig för människor med
olika funktionshinder